ŘEZÁK POLYSTYRÉNU

Popis zařízení

Určel: Řezání a zpracování polystyrenové pěny.
Provoz: Transformátor zařízení generuje velmi nízké napětí, které se používá k ohřevu odporového drátu na 370 – 420 °C (v závislosti na okolní teplotě).
Polystyrenová pěna se taví při teplotě 80 °C, což umožňuje řeznému drátu řezat materiál prostřednictvím jeho vypařování, a to s minimálním fyzickým kontaktem.
Tato technologie má řadu velkých výhod, kromě tradičních metod řezání (ostří, pila atd.).
Několik příkladů: - Při řezání se nevytváří žádný odpad. Umožňuje vysoce přesné řezání, což umožňuje odstranění problému zkroucení, ke kterému dochází v důsledku odporu při fyzickém kontaktu. Povrch opracovaných materiálů bude dokonale hladký, protože dojde k zabránění odlamování kuliček polystyrénu.

Bezpečnostní požadavky

1. Zařízení by mělo být používáno pouze se zdrojem napájení o napětí 230 V s ochranou kontaktu a vybaveným ochranným vodičem a ochranným spínačem proudu 30 mA.
2. Před každým použitím zkontrolujte neporušenost napájecího kabelu. Vadný napájecí kabel nesmí být používán a musí být vyměněn. Napájecí kabel smí být prodloužen pouze v souladu s platnými normami.
3. Při používání by mělo být zařízení uchováváno stranou od hořlavých materiálů a spuštěné by nemělo být ponecháno bez dozoru.
4. Zařízení by mělo být chráněno před silným znečištěním a silnými nárazy. Důrazně se vyvarujte nárazů do zařízení, jeho vrtání či svařování nebo jakýchkoli jeho úprav.
5. Dotýkání se zahřátého řezného drátu během provozu zařízení je zakázáno, protože jde o nebezpečnou situaci a může způsobit popálení.
6. VYVARUJTE SE zkratování pojistných kolíků a vláken řezného drátu, když se zařízení používá (tj. nepřipojujte tyto součásti k žádným kovovým předmětům nebo jiným elektrickým vodičům).
7. Napájecí kabel by měl být odpojen od zdroje napájení před výměnou řezného drátu. Se zařízením používejte pouze drát vybavený chladicím žebrem pro daný účel. ŽÁDNÝ JINÝ typ drátu nesmí být používán!
8. Napájecí kabel by měl být odpojen od zdroje napájení před výměnou pojistky. Musejí být používány výhradně skleněné pojistky 5X20mm/T1A. Používání jiného typu pojistek je zakázáno.
9. Obsluha si před používáním zařízení musí přečíst celou tuto příručku a musí obdržet bezpečnostní pokyny týkající se používání zařízení.
10. Výrobce provádí opravy během a po skončení záruční doby a poskytuje trvalou dodávku náhradních dílů. Doporučuje se, aby opravy zařízení prováděl profesionální elektrikář.

Pokyny k používání a údržbě

Velmi pozorně si přečtěte bezpečnostní požadavky, potom nainstalujte a používejte zařízení v souladu s následujícími požadavky.
Připojte konce řezného drátu k pojistným kolíkům na zařízení a utáhněte pojistné šrouby dodávaným imbusovým klíčem. Pozorně zajistěte, aby se pojistné kolíky neprotáčely. Pokud nejsou vlákna řezného drátu paralelní, posuňte je do požadované polohy teprve po uvolnění pojistných šroubů. Následně šrouby znovu utáhněte. Připojte zařízení ke zdroji napájení pomocí napájecího kabelu. - Mějte na paměti, že transformátor zařízení je nyní pod napětím a lze jej napětí zbavit pouze odpojením napájecího kabelu od zdroje napájení. Zapněte zařízení pomocí tlačítka vespod. Řezný drát se začne okamžitě zahřívat a dosáhne své provozní teploty za 25-35 sekund. - Ideální řezná rychlost: EPS:5-7 mm/sek, XPS:2-3,5 mm/sek.
- Údržba: Kromě dodržení bezpečnostních požadavků musí být zařízení udržováno v čistotě. Chladicí žebra a konce řezného drátu musí být po každém použití vyčištěny, aby došlo k odstranění případných skvrn a zbytků polystyrénu.
- Výměna pojistky: Pojistková skříňka je poznačena nápisem „Fuse“ (Pojistka). Otočte kryt pojistkové skříňky proti směru hodin a opatrně jej zvedněte. Vyvarujte se bočních pohybů, abyste zabránili poškození pojistky. Vyjměte z krytu poškozenou pojistku, vyměňte ji za novou a použijte kryt k vložení nové pojistky do pojistkové skříňky. Otočte kryt po směru hodin a utáhněte jej, ale nepoužívejte příliš velkou sílu.
Užitečné tipy a odpovědi na vaše dotazy můžete najít na www.faddi.hu.

Záruka

Na základě níže uvedených podmínek nabízí výrobce 12měsíční záruku týkající se elektrických součástí zařízení:
- Během záruční doby musí být veškeré příslušenství zařízení a datový štítek na zařízení uchovány neporušené a nesmí být odstraněny.
- Demontáž zařízení nebo nedodržení bezpečnostních požadavků nebo návodu k použití či pokynů k údržbě zruší platnost záruky.
- Záruka potvrzená prodejcem a doklad nebo faktura udávající datum a místo koupě jsou nezbytné k uplatnění případného záručního nároku.
- Zařízení a jeho přenosné pouzdro musí být zbaveny případných skvrn a musí být poskytnuto veškeré příslušenství.
- Oprávněnost záručního nároku může vyhodnotit pouze výrobce, protože to vyžaduje odbornou demontáž a kontrolu zařízení.
- Případná přeprava vadného zařízení a všechny příslušné výdaje jsou zodpovědností zákazníka.
- V případě závady neposkytne výrobce náhradní zařízení a nebude zodpovídat za případné škody.

Všechny výrobky značky Faddi jsou certifikovány podle TÜV NORD podle nejpřísnějších mezinárodních bezpečnostních norem a norem kvality.

Varování: Všechny výrobky značky Faddi podléhají patentové ochraně. Padělání nebo kopírování (ať celé příručky nebo její části) bude stíháno podle mezinárodního práva.

Zpátky