PRÍSTROJ NA REZANIE POLYSTYRÉNU

Popis zariadenia

Účel: rezanie a spracovanie polystyrénovej peny.
Popis funkcie: Transformátor zariadenia vytvára bezpečné nízke napätie, ktoré slúži na zohriatie odporového drôtu na 370 – 420 ˚C (v závislosti od teploty okolia).
Polystyrénová pena sa taví už pri teplote 80 ˚C, a preto rezací drôt reže materiál pri jeho súčasnom odparovaní, pričom dochádza iba k minimálnemu fyzickému kontaktu s materiálom.
Táto technológia predstavuje v porovnaní s tradičnými rezacími metódami (skalpel, píla, atď.) niekoľko výhod.
Niekoľko príkladov: - Nevzniká žiaden odpad. Umožňuje veľmi precízne rezanie, nakoľko nedochádza k deformáciám v dôsledku odporu pri fyzickom kontakte. Povrch spracovaných materiálov je dokonale hladký, nakoľko nedochádza k drobeniu materiálu.

Bezpečnostné predpisy

1. Zariadenie sa napája elektrickým napätím 230 V a musí byť vybavené ochranným vodičom proti úrazom zapríčineným dotykom a 30 mA prúdovým chráničom.
2. Pred použitím zariadenia skontrolujte, či nie je napájací kábel porušený. Použitie chybného napájacieho kábla je zakázané a pred použitím ho treba vymeniť. Nadpájanie alebo predlžovanie napájacieho kábla akýmkoľvek spôsobom je zakázané.
3. Počas prevádzky zabráňte styku materiálu s akýmikoľvek horľavými materiálmi a nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru.
4. Chráňte zariadenie pred silným znečistením a nárazom. Je prísne zakázané opracovávať zariadenie kladivom, vŕtať doň, zvárať ho alebo ho akýmkoľvek iným spôsobom upravovať.
5. Počas prevádzky zariadenia je zakázané dotýkať sa horúceho rezacieho drôtu, nakoľko je to nebezpečné a hrozí riziko popálenia.
6. Neskratujte upevňovacie kolíky ani vlákna rezacieho drôtu, pokiaľ je zariadenie v prevádzke (t. j. nepripájajte ich k akýmkoľvek kovovým predmetom alebo elektrickým vodičom).
7. Pred výmenou rezacieho drôtu odpojte zariadenie od elektrickej siete. Do zariadenia používajte výhradne drôt vybavený chladiacim rebrom.Používanie iného typu je zakázané!
8. Pred výmenou poistky odpojte zariadenie od elektrickej siete. Používajte výhradne sklenené poistky typu 5x20 mm/T1A. Používanie iného typu je zakázané.
9. Pred použitím zariadenia je obsluha povinná prečítať si celý návod na použitie a oboznámiť sa s predpismi pre bezpečnú obsluhu zariadenia.
10. Výrobca vykonáva záručné a pozáručné opravy zariadenia a garantuje plynulú dodávku náhradných dielov. Výrobca odporúča opravu výrobku elektrikárom s príslušnou kvalifikáciou.

Predpisy na používanie a údržbu

Pozorne si prečítajte bezpečnostné predpisy a v súlade s nimi uveďte zariadenie nasledujúcim spôsobom do prevádzky.
Zasuňte konce rezacieho drôtu do upevňovacích kolíkov zariadenia a utiahnite upevňovacie skrutky pomocou dodaného imbusového kľúča. Ubezpečte sa, či nie sú upevňovacie kolíky pretočené. V prípade, že vlákna rezacieho drôtu nie sú rovnobežné, uvoľnite upevňovacie skrutky a uveďte do požadovanej polohy. Potom skrutky utiahnite. Pomocou napájacieho kábla zapojte zariadenie do elektrickej siete. - Pozor transformátor zariadenia je teraz zapnutý a možno ho vypnúť až po odpojení napájacieho kábla od elektrickej siete. Zapnite zariadenie pomocou tlačidla umiestneného v spodnej časti zariadenia. Rezací drôt sa začne okamžite zohrievať a prevádzkovú teplotu dosiahne v priebehu 25 – 35 sekúnd. - Ideálna rýchlosť rezania: EPS: 5 – 7 mm/sek, XPS: 2 – 3,5 mm/sek.

- Dodržiavajte bezpečnostné predpisy a udržujte zariadenie v čistote. Očistite chladiace rebrá a konce rezacieho drôtu po každom použití, aby sa odstránili akékoľvek nečistoty a zvyšky polystyrénu.
- Výmena poistky: Poistková skrinka je označená nápisom „Poistka/Fuse“. Otáčajte uzáver dvierok poistnej skrinky proti smeru hodinových ručičiek a opatrne nadvihnite, Nerobte pohyby do strán, aby ste poistku nerozbili. Vyberte poškodenú poistku a vložte do poistnej skrinky novú poistku. Otáčajte uzáver v smere hodinových ručičiek a opatrne utiahnite na doraz.
Užitočné rady a odpovede na vaše otázky nájdete na internetovej stránke www.faddi.hu!

Záruka

Výrobca poskytuje 12-mesačnú záruku na elektrické diely zariadenia pri splnení nasledujúcich podmienok:
- Počas záručnej doby je potrebné chrániť všetky súčasti zariadenia a údajový štítok na zariadení pred poškodením. Odstraňovať údajový štítok je zakázané.
- Demontáž zariadenia alebo nedodržanie bezpečnostných predpisov na používanie alebo údržbu má za následok zánik záruky.
- Reklamáciu akceptujeme iba po predložení predajcom potvrdeného záručného listu a kópie pokladničného bloku alebo faktúry o kúpe predmetného zariadenia.
- Pred odovzdaním do opravy očistite zariadenie a príručný kufrík od akýchkoľvek nečistôt a priložte kompletné príslušenstvo.
- Oprávnenosť reklamácie posudzuje výrobca, nakoľko táto je možná iba po odbornej demontáži a preskúmaní zariadenia.
- Dopravu chybného zariadenia zabezpečuje a všetky náklady na dopravu znáša kupujúci.
- V prípade chybného zariadenia výrobca nezabezpečuje náhradné zariadenie a neposkytuje žiadnu náhradu škody.

Osvedčenie všetkých výrobkov značky Faddi sa vydáva podľa najprísnejších medzinárodných bezpečnostných predpisov a požiadaviek na kvalitu TÜV NORD!

Upozornenie: Všetky výrobky značky Faddi sú chránené patentom. Falšovanie alebo kopírovanie (či už celého výrobku alebo jeho časti) je trestné v zmysle medzinárodného práva.

Staré