WYCINARKA DO STYROPIANU

Opis urządzenia

Przeznaczenie: Cięcie i obróbka styropianu.
Zasada działania: Transformator stanowiący część urządzenia generuje ultraniskie napięcie, które powoduje rozgrzanie drutu oporowego do temperatury w przedziale 370–420˚C (w zależności od temperatury otoczenia).
Ponieważ styropian charakteryzuje się niską temperaturą topnienia (80˚C), drut oporowy tnie materiał poprzez jego odparowanie, przy minimalnej styczności fizycznej.
W porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami tnącymi (ostrza, piły itp.), cięcie rozgrzanym drutem oporowym przynosi wiele istotnych korzyści.
Wśród nich wymienić należy brak odpadów, jak również wysoką precyzję cięcia. Pozwala to wyeliminować problem odkształceń, jakie powstają podczas styczności narzędzia z materiałem poddawanym cięciu na skutek oporu materiału. Można w ten sposób uzyskać idealnie gładką powierzchnię przycinanego materiału oraz zapobiec odłamywaniu pojedynczych kulek styropianu.

Wymogi bezpieczeństwa

1. Wycinarkę można podłączać wyłącznie do źródła zasilania o napięciu 230 V z ochroną styków oraz przewodem ochronnym i wyłącznikiem ochronnym prądowym o wartości 30 mA.
2. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia dokonać wymiany przewodu. Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem. Przewód zasilający można przedłużać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W trakcie eksploatacji urządzenie nie może znajdować się w pobliżu łatwopalnych materiałów. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
4. Wycinarkę należy chronić przed silnym zanieczyszczeniem i uszkodzeniami zderzeniowymi. W urządzenie nie wolno wbijać gwoździ, wykonywać w nim otworów, przeprowadzać prac spawalniczych ani dokonywać samowolnych przeróbek.
5. Należy wystrzegać się dotykania rozgrzanego drutu oporowego podczas eksploatacji urządzenia, ponieważ grozi to oparzeniem.
6. NIE POWODOWAĆ zwarcia kołków ustalających i wiązek przewodów w trakcie eksploatacji wycinarki (tj. nie podłączać ich do przedmiotów metalowych ani innych materiałów przewodzących prąd elektryczny).
7. Przed wymianą drutu oporowego należy odłączyć przewód zasilający od źródła zasilania. W urządzeniu należy stosować wyłącznie specjalnie przeznaczony do tego celu drut tnący z żebrem chłodzącym. NIE WOLNO stosować drutów żadnego innego typu!
8. Przed wymianą bezpiecznika należy odłączyć przewód zasilający od źródła zasilania. W urządzeniu można stosować wyłącznie bezpieczniki szklane typu 5X20mm/T1A. Wszystkie inne typy bezpieczników są niedozwolone.
9. Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia operator ma obowiązek zapoznać się z całością podręcznika obsługi oraz odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.
10. Producent zobowiązany jest do naprawy urządzenia zarówno w trakcie okresu gwarancyjnego, jak i po jego upływie, a także do dostarczania niezbędnych części zamiennych. W przypadku awarii zaleca się, aby naprawy urządzenia dokonywał wykwalifikowany elektryk.

Instrukcja obsługi i konserwacji

Po uważnym zapoznaniu się z wymogami bezpieczeństwa należy zainstalować urządzenie, a następnie uruchomić je zgodnie z poniższymi zaleceniami.
Końcówki drutu tnącego należy zamocować w kołkach ustalających umieszczonych na urządzeniu, a następnie dokręcić śruby ustalające przy pomocy dostarczonego w zestawie klucza imbusowego. Należy upewnić się, że kołki ustalające nie są obrócone. Jeżeli wiązki drutu nie są umieszczone równolegle, można je przesunąć w pożądane miejsce dopiero po poluzowaniu śrub ustalających. Następnie należy ponownie dokręcić śruby. Podłączyć urządzenie do źródła zasilania przy użyciu przewodu zasilającego. - Należy przy tym pamiętać, że włącza się wówczas transformator urządzenia, który można wyłączyć jedynie poprzez odłączenie przewodu zasilającego urządzenia od źródła zasilania. Aby uruchomić urządzenie, należy nacisnąć przycisk znajdujący się na dole. Drut tnący rozgrzewa się, osiągając docelową temperaturę roboczą po upływie 25–35 sekund. - Optymalna prędkość cięcia: EPS: 5–7 mm/s, XPS: 2–3,5 mm/s
- Konserwacja: Poza przestrzeganiem wymogów bezpieczeństwa należy również pamiętać o utrzymywaniu wycinarki w czystości. Żebra chłodzące oraz końcówki drutu tnącego należy czyścić po każdym użyciu urządzenia, aby usunąć zabrudzenia i pozostałości styropianu.
- Wymiana bezpiecznika: Skrzynka bezpiecznikowa posiada oznaczenie „Fuse” („Bezpiecznik”). Aby wymienić bezpiecznik, należy przekręcić osłonę skrzynki w lewo, a następnie delikatnie ją unieść, unikając ruchów bocznych, które mogłyby spowodować pęknięcie bezpiecznika. Wyjąć bezpiecznik z osłony, założyć nowy bezpiecznik, a następnie przy pomocy osłony umieścić bezpiecznik w skrzynce. Przekręcić osłonę skrzynki w prawo. Dokręcić bez użycia nadmiernej siły.
Dodatkowe przydatne wskazówki oraz odpowiedzi na często zadawane pytania znaleźć można na stronie internetowej www.faddi.hu.

Gwarancja

Elementy elektryczne urządzenia są objęte przez producenta 12-miesięczną gwarancją na warunkach podanych poniżej:
- W okresie gwarancyjnym wszystkie elementy składowe urządzenia, jak również jego tabliczka znamionowa, muszą być w stanie nienaruszonym i nie wolno ich demontować.
- Demontaż urządzenia, nieprzestrzeganie wymogów bezpieczeństwa bądź instrukcji eksploatacji/konserwacji skutkować będzie utratą gwarancji.
- W celu zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego niezbędny jest dokument gwarancji potwierdzony przez sprzedawcę, jak również paragon lub faktura poświadczające datę i miejsce zakupu urządzenia.
- Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, zarówno samo urządzenie, jak i jego futerał należy oczyścić z ewentualnych zabrudzeń oraz dołączyć wszystkie elementy składowe.
- Zasadność roszczenia gwarancyjnego podlega ocenie producenta, która z kolei wymaga profesjonalnego demontażu i sprawdzenia urządzenia.
- Za transport wadliwie działającego urządzenia oraz związane z nim koszty odpowiedzialny jest klient.
- W przypadku awarii urządzenia producent nie dostarcza urządzenia zastępczego i nie podlega odpowiedzialności odszkodowawczej.

Wszystkie produkty Faddi posiadają certyfikat TÜV NORD poświadczający ich zgodność z rygorystycznymi międzynarodowymi normami bezpieczeństwa i jakości.

Ostrzeżenie: Wszystkie produkty Faddi podlegają ochronie patentowej. W przypadku ich fałszowania lub kopiowania (w całości bądź w części) sprawcy grozi odpowiedzialność karna zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa międzynarodowego.

Z powrotem